WinBin2Iso 3.13

WinBin2Iso 3.13

Nenad Hrg – Freeware – Windows
This small program converts BIN CD images to ISO images.
Files over 2GB are also no problem.
When it comes to a quick convert, is exactly the WinBin2Iso conversion tool that you need.

WinBin2Iso does not have to be installed and can be executed easily from the desktop,
and can be carried on a small usb-stick or other memory device.

Tổng quan

WinBin2Iso là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Nenad Hrg.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của WinBin2Iso là 3.13, phát hành vào ngày 27/11/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/03/2008. Phiên bản phổ biến nhất là 3.13, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

WinBin2Iso đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

WinBin2Iso Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho WinBin2Iso!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có WinBin2Iso cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản